1. Informacje ogólne, zakres obowiązywania
  (1) Niniejsze ogólne warunki handlowe (OWH) są częścią wszystkich naszych umów na dostawę towarów i usług. Niniejsze ogólne warunki handlowe stosuje się w transakcjach handlowych z przedsiębiorcami zgodnie z § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego, osobami prawnymi prawa publicznego oraz publiczno-prawnymi funduszami specjalnymi.
  (2) W odniesieniu do świadczeń (w formie usług lub towarów), które firma HACOTECH GmbH świadczy na rzecz klienta, stosuje się wyłącznie następujące warunki. Nie stosuje się warunków od nich odmiennych lub z nimi sprzecznych, chyba że wykonawca wyraźnie zgodził się na ich obowiązywanie. Poniższe warunki obowiązują również wówczas, gdy wykonawca lub jego przedstawiciel wykonuje świadczenie bez zastrzeżeń, wiedząc o warunkach klienta odmiennych od niniejszych bądź sprzecznych z niniejszymi.
  (3) Niniejsze warunki dotyczą również wszystkich przyszłych usług do momentu wejścia w życie nowych warunków. 
   
 2. Przedmiot usług, zakres usług
  (1) Wykonawca wykonuje na rzecz klienta usługi i podejmuje działania doradcze związane z kompozytami włóknistymi.
  (2) Wykonawca prowadzi sprzedaż kompozytów włóknistych. 
   
 3. Oferta i zlecenie
  (1) Wszystkie oferty wykonawcy mają charakter niewiążący, o ile w ofercie wyraźnie nie określono inaczej. Umowy lub inne wiążące porozumienia dochodzą do skutku jedynie poprzez pisemne potwierdzenie wykonawcy lub poprzez wykonanie zlecenia. Wykonawca zastrzega sobie prawo do drobnych, uwarunkowanych technicznie odchyleń od oferty także po przyjęciu oferty. 
   
 4. Dostawa, koszty wysyłki
  (1) Dostawa jest realizowana z zakładu. Koszty wysyłki są wyszczególnione w ofercie, a informacje o kosztach wysyłki w kraju i za granicą można uzyskać od wykonawcy pocztą elektroniczną
  (2) Wykonawca ma prawo do dokonywania dostaw częściowych, o ile są one akceptowane przez klienta.
  (3) Informacje na temat przewidywanego czasu dostawy nie są wiążące, o ile wykonawca w indywidualnych przypadkach nie złożył pisemnego wiążącego przyrzeczenia.
  (4) Wyłączone są roszczenia odszkodowawcze klienta mogące wynikać z opóźnienia dostawy przez wykonawcę.
  (5) W przypadku importu towarów do krajów spoza Niemiec mogą istnieć ograniczenia eksportowe i obowiązywać opłaty celne, do poniesienia których zobowiązany jest klient. Są one różne w różnych obszarach celnych. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe odprowadzenie niezbędnych ceł i opłat. 
   
 5. Szkody transportowe, wady, gwarancja
  (1) Klient jest zobowiązany do sprawdzenia towaru niezwłocznie po dostarczeniu, a także sprawdzenia go pod względem oczywistych wad. Potencjalne szkody należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi i odnotować na dokumentach przewozowych.
  (2) Klient jest zobowiązany do natychmiastowego sprawdzenia dostaw i faktur wykonawcy oraz niezwłocznego zgłoszenia wykonawcy wszelkich wad w rozumieniu §§ 377, 378 niemieckiego kodeksu handlowego i/lub błędów na fakturze.
  (3) Ponadto klient ma obowiązek sprawdzić jakość towarów dostarczonych przez wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu towarów oraz niezwłocznie zgłosić wykonawcy ewentualne wady.
  (4) W przypadku ewentualnych wad produktów dostarczonych przez wykonawcę wykonawca jest uprawniony do uzupełnienia realizacji dostawy – według własnego uznania przez usunięcie wady lub realizację dostawy zastępczej. Jeżeli uzupełnienie realizacji dostawy będzie bezskuteczne, klient może zmniejszyć wynagrodzenie lub odstąpić od umowy.
  (5) Termin przedawnienia dla roszczeń z tytułu wad wynosi – licząc od momentu przejścia ryzyka lub dostarczenia – 12 miesięcy, chyba że zgodnie z bezwzględnie obowiązującym prawem obowiązywałby dłuższy termin przedawnienia lub wykonawca udzieliłby osobnych gwarancji lub podjąłby odrębne zobowiązania serwisowe.
  (6) W przypadku towarów, których dotyczy ograniczenie czasowe przydatności do użycia, termin ważności na opakowaniu uznaje się za datę zakończenia gwarancji.
  (7) W celu potwierdzenia wady i dotrzymania terminu przedawnienia lub gwarancji wykonawca prosi o przesłanie wadliwego produktu łącznie z fakturą. 
   
 6. Wynagrodzenie, warunki płatności
  (1) Wynagrodzenie za usługi zostanie ustalone w umowie; należy doliczyć do niego podatek VAT. Późniejsze zmiany w zleceniu upoważniają do dostosowania wynagrodzenia. Wykonawca zastrzega sobie ponadto prawo do stosownej zmiany wynagrodzenia, jeżeli po zawarciu umowy wystąpi obniżenie lub podwyższenie kosztów. Wykonawca wykaże je na żądanie klienta.
  (2) Kosztorysy nie są wiążące, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
  (3) Świadczenia są rozliczane fakturą co miesiąc lub po zakończeniu zlecenia. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność powinna nastąpić w ciągu 30 dni po otrzymaniu faktury bez potrąceń. W przypadku zwłoki w płatności wykonawca może żądać odsetek w wysokości ustawowej. Dochodzenie dalszych szkód nie jest wykluczone.
  (4) W odniesieniu do roszczeń wykonawcy klient może dokonywać kompensaty jedynie należności bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych. Klient może skorzystać z prawa do zastawu jedynie wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne wynika z tej samej umowy. 
   
 7. Zastrzeżenie własności
  (1) Dostarczony towar (towar zastrzeżony) pozostaje naszą własnością aż do momentu spełnienia wszystkich roszczeń przysługujących nam od nabywcy obecnie lub w przyszłości, włącznie ze wszelkimi wierzytelnościami na rachunku bieżącym. Jeżeli nabywca działa niezgodnie z umową – zwłaszcza jeśli popadł w zwłokę z zapłatą wierzytelności – mamy prawo do odstąpienia od umowy po wyznaczeniu stosownego terminu wykonania. Nabywca pokrywa koszty transportu zwrotnego. Przyjęcie przez nas zwrotu towaru zastrzeżonego jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Odstąpieniem od umowy jest również wzięcie przez nas towaru zastrzeżonego w zastaw. Odebrany przez nas towar zastrzeżony możemy spożytkować. Dochód ze spożytkowania zostanie skompensowany z kwotami, które nabywca jest nam winien, po odliczeniu stosownych kosztów spożytkowania.
  (2) Kupujący musi posługiwać się towarem zastrzeżonym z należytą starannością. Musi go wystarczająco ubezpieczyć na własny koszt od ognia, wody i kradzieży do wartości odtworzeniowej. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych i kontrolnych, nabywca wykona je na własny koszt.
  (3) Nabywca może korzystać z towaru zastrzeżonego i zbywać go w ramach zwykłej działalności, o ile nie popadł w zwłokę z płatnością. Nie może on jednak oddawać towaru zastrzeżonego w zastaw ani przewłaszczać tytułem zabezpieczenia. Wierzytelności nabywcy wobec jego odbiorców z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego, a także wierzytelności nabywcy związanych z towarem zastrzeżonym wynikających z jakichkolwiek innych przyczyn prawnych wobec jego odbiorców lub osób trzecich (w szczególności dotyczy to wierzytelności z tytułu działań niedozwolonych oraz roszczeń do świadczeń z tytułu ubezpieczenia), w tym wszelkie wierzytelności na rachunku bieżącym, nabywca ceduje na nas już teraz w pełnym zakresie tytułem zabezpieczenia. Cesję tę przyjmujemy. Nabywca może ściągać scedowane na nas wierzytelności na swoje konto we własnym imieniu, dopóki nie odwołamy tego upoważnienia. Nie narusza to naszego prawa do samodzielnego ściągania tych wierzytelności; jednakże nie będziemy samodzielnie dochodzić wierzytelności ani wycofywać upoważnienia, dopóki nabywca będzie prawidłowo wypełniać swoje zobowiązania płatnicze. Jeżeli jednak nabywca będzie działać niezgodnie z umową – zwłaszcza jeśli popadł w zwłokę z zapłatą wierzytelności – mamy prawo domagać się od nabywcy ujawnienia scedowanych na nas wierzytelności oraz konkretnych dłużników, powiadomienia dłużników o cesji i przekazania nam wszystkich dokumentów oraz danych niezbędnych do dochodzenia wierzytelności.
  (4) Przetwarzanie lub przekształcanie towaru zastrzeżonego przez klienta jest dokonywane zawsze na naszą rzecz. W przypadku przetwarzania towaru zastrzeżonego z innymi rzeczami, które do nas nie należą, nabywamy współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego (kwota końcowa faktury, wraz z podatkiem VAT) względem innych przetworzonych rzeczy w czasie przetwarzania. Ponadto w odniesieniu do nowej rzeczy powstającej przez przetwarzanie obowiązują takie same regulacje jak w przypadku towaru zastrzeżonego. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie nierozerwalnie scalony lub zmieszany z innymi rzeczami, które do nas nie należą, nabywamy współwłasność nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego (kwota końcowa faktury, wraz z podatkiem VAT) względem innych scalonych lub zmieszanych rzeczy w czasie scalania lub mieszania. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie scalony lub zmieszany w taki sposób, że rzecz nabywcy stanie się rzeczą nadrzędną, nabywca i my jesteśmy  już teraz zgodni co do tego, że nabywca przeniesie na nas proporcjonalnie współwłasność tej rzeczy. Cesję tę przyjmujemy. Nabywca zachowa dla nas powstałą w ten sposób własność wyłączną lub współwłasność rzeczy.
  (5) W przypadku zastawu towaru zastrzeżonego przez osoby trzecie lub innych ingerencji osób trzecich nabywca musi poinformować je o naszej własności i niezwłocznie powiadomić nas pisemnie, tak, abyśmy mogli wyegzekwować nasze prawa własności. Jeżeli osoba trzecia nie może zwrócić nam powstałych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, odpowiada za to klient.
  (6) Jeśli domaga się tego nabywca, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń, o ile ich dająca się uzyskać wartość przekracza o ponad 10% wartość naszych zapadłych wierzytelności wobec nabywcy. Mamy przy tym prawo wyboru zabezpieczeń przeznaczonych do zwolnienia.
   
 8. Odpowiedzialność
  (1) W ramach swojej odpowiedzialności wykonawca jest zobowiązany do odszkodowania oraz zwrotu poniesionych kosztów w myśl § 284 niemieckiego kodeksu cywilnego (dalej „odszkodowania”) za naruszenie zobowiązań umownych lub pozaumownych, tylko w przypadku
  (a) działania umyślnego lub rażącego zaniedbania,,
  (b) śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu będących wynikiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania,
  (c) naruszenia istotnych zobowiązań umownych będącego wynikiem działania umyślnego lub rażącego zaniedbania,
  (d) bezwzględnej odpowiedzialności zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt lub
  (e) bezwzględnej odpowiedzialności wynikającej z innych ustaw.
  (2) Odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych jest jednak ograniczone do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile nie występuje działanie umyślne lub rażące zaniedbanie lub o ile odpowiedzialność nie dotyczy śmierci, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu bądź udzielenia gwarancji na właściwości.
  (3) Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść nabywcy nie jest związana z powyższymi regulacjami. 
   
 9. Ograniczenie odpowiedzialności za szkody związane z produktem
  (1) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkty powstałe po ich dostarczeniu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności także za uszkodzenia produktów wytwarzanych przez klienta ani produktów, których część składową stanowią produkty klienta.
  (2) Jeżeli wykonawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za tego rodzaju szkody przez osoby trzecie, klient zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń z tego tytułu od wykonawcy. W przypadku dochodzenia roszczenia odszkodowawczego przez osobę trzecią od jednej ze stron umowy – jak opisano powyżej – dana strona zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony umowy.
   
 10. Ochrona prywatności, zachowanie poufności
  (1) Wykonawca zobowiązuje się do poufnego traktowania danych osobowych klienta zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
  (2) Wraz z zawarciem umowy klient zgadza się na gromadzenie przez wykonawcę danych związanych z podjęciem, rozwojem i ew. zakończeniem stosunków gospodarczych i przekazywanie tych danych osobom trzecim, którym wykonawca zlecił przetwarzanie danych..
  (3) Ponadto klient wyraża zgodę na przekazywanie jego danych dostawcy działającego na zlecenie wykonawcy do celów związanych z dostawą towaru. 
   
 11. Siła wyższa
  (1)  W przypadku zadziałania siły wyższej lub innych zakłóceń niezawinionych przez wykonawcę – np. wojen, ataków terrorystycznych lub akcji protestacyjnych – wydłużają się odpowiednio uzgodnione czasy dostawy.
  (2) Ponadto jeżeli ze względu na okoliczności wskazane w punkcie 10 (1) wykonawca nie może wyświadczyć usługi przez okres dłuższy niż pięć dni, ma on prawo do odstąpienia od umowy. Za usługi wyświadczone przez wykonawcę do momentu odstąpienia od umowy należne jest wynagrodzenie.
  (3) Roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu okoliczności wymienionych w punkcie 10 (1) są wykluczone. 
   
 12. Wypowiedzenie
  (1) Klient lub wykonawca może wypowiedzieć umowę z ważnej przyczyny w trybie natychmiastowym, jeśli druga strona umowy – po wyznaczeniu stosownego okresu dodatkowego – nie spełnia swoich zobowiązań umownych. Wypowiedzenie w przypadku nieistotnego naruszenia umowy jest jednak wyłączone.
  (2) W przypadku wypowiedzenia umowy przez klienta klient zobowiązuje się zapłacić uzgodnione wynagrodzenie zgodnie z przepisami ustawowymi. 
   
 13. Miejsce wykonania i właściwość sądu
  (1) Miejscem wykonania wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest Hamburg. W odniesieniu do kupców i osób prawnych prawa publicznego sądem właściwym jest sąd w Hamburgu. Wykonawca zastrzega sobie jednakże prawo do składania pozwów w sądzie właściwym dla siedziby zamawiającego.
   
 14. Pozostałe postanowienia
  (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy wykonawcą a klientem stosuje się wyłącznie niemieckie prawo z wyłączeniem prawa kolizyjnego.
  (2) Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
  (3) W przypadku nieskuteczności jednej regulacji lub kilku regulacji niniejszych OWU nie skutkuje to nieskutecznością całej umowy. Nieskuteczna regulacja zostanie zastąpiona odpowiednią regulacją ustawową.